Welkom op onze website van Van Nuenen Mx B.V.

 

Dit is een nieuwe pagina.

Algemene Voorwaarden van Nuenen MX B.V.


Van Nuenen MX B.V. (hierna: van Nuenen MX) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer

86702599 en is gevestigd aan Hesterboldstraat 3 (5087AH) te Diessen.


Artikel 1 - Begrippen
1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij
uitdrukkelijk anders is aangegeven:
2. Aanbod: Ieder schriftelijk aanbod aan Koper tot het leveren van Producten door Verkoper waar deze
voorwaarden onverbrekelijk mee verbonden zijn.
3. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
4. Koper: de Consument die een Overeenkomst (op afstand) aangaat met Verkoper.
5. Overeenkomst: De (koop)overeenkomst (op afstand) die strekt tot de verkoop en levering van Producten die door
Koper gekocht zijn van van Nuenen MX, en/of de uitvoering van Werkzaamheden.
6. Producten: De Producten die door van Nuenen MX worden aangeboden zijn (kinder)crossmotoren, kinderquads
en aanverwante artikelen.
7. van Nuenen MX: De aanbieder en verkoper van Producten aan Koper, alsmede de aanbieder van de
Werkzaamheden aan Koper.
8. Werkzaamheden: de Werkzaamheden die van Nuenen MX aanbiedt zijn alle Werkzaamheden om buiten
dienstbetrekking met als doel een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen en op te leveren (reparatie van
Producten), en/of het verrichten van onderhoud tegen een door de Koper te betalen prijs in geld.


Artikel 2 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van van Nuenen MX en iedere Overeenkomst
tussen van Nuenen MX en een Koper en op elk Product dat door van Nuenen MX wordt aangeboden.
2. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Koper de beschikking over deze algemene
voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal van Nuenen MX aan Koper aangeven op welke wijze
Koper de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website van van Nuenen MX zijn
gepubliceerd, zodat Koper deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.
3. In uitzonderlijke situaties kan van deze algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk
met van Nuenen MX is overeengekomen.
4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten met
Koper. Eventuele algemene en/of inkoopvoorwaarden van Koper worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden
vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand en zal de nietige/vernietigde
bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden dienen
beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
Algemene Voorwaarden - 7 februari 2022
Pagina 2 van 15 - van Nuenen MX
7. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een
verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.


Artikel 3 - Het Aanbod

1. Alle door van Nuenen MX gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is
aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het
aanbod vermeld. Van een Aanbod is eerst sprake als deze schriftelijk is vastgelegd.
2. Het door van Nuenen MX gedane Aanbod is vrijblijvend. van Nuenen MX is slechts aan het Aanbod gebonden
indien de aanvaarding hiervan door Koper schriftelijk binnen 1 dag wordt bevestigd, of doordat Koper het
verschuldigde bedrag reeds heeft voldaan. Niettemin heeft van Nuenen MX het recht een Overeenkomst met een
potentiële Koper om een voor van Nuenen MX gegronde reden te weigeren.
3. Het Aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van het aangeboden Product en/of Werkzaamheden met
bijbehorende prijzen. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Koper in staat is om een goede beoordeling
van het Aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen van Nuenen MX niet binden.
Eventuele afbeeldingen en/of specifieke gegevens (waaronder verstaan maar niet beperkt tot getoonde en/of
verstrekte modellen, voorbeelden van de bescheiden alsmede opgaven van kleuren, capaciteiten, functionaliteiten,
afmetingen en andere omschrijvingen in schetsen, tekeningen, brochures, promotiemateriaal) in het Aanbod zijn
slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de
Overeenkomst. Geringe, in de branche toelaatbare afwijkingen zijn toelaatbaar en leveren geen grond voor het
opzeggen van de Overeenkomst.van Nuenen MX kan niet garanderen dat de kleuren in de afbeelding exact
overeenkomen met de echte kleuren van het Product.
4. Levertijden en Termijnen vermeld in het Aanbod van van Nuenen MX zijn indicatief en geven de Koper bij
overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht van Nuenen MX niet tot levering van een deel van de in de aanbieding
of Aanbod begrepen zaken tegen een deel van de opgegeven prijs.
6. Indien en voor zover sprake is van een aanbieding geldt dit niet automatisch voor nabestellingen. Aanbiedingen
zijn slechts geldig tot de voorraad strekt, en volgens het op-is-op-principe.
7. Indien het Aanbod is gebaseerd op door Koper verstrekte gegevens en deze gegevens onvolledig en/of onjuist
blijken te zijn of deze gegevens naderhand worden gewijzigd, heeft van Nuenen MX het recht om de in het Aanbod
vermelde tarieven, levertermijnen en/of prijzen aan te passen. Koper is verplicht de gewijzigde omstandigheden te
accepteren en te voldoen aan de gestelde betalingsverplichtingen.


Artikel 4 - Totstandkoming van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Koper een Aanbod van van Nuenen MX heeft aanvaard door
het betreffende Product te betalen, alsmede door het aanvaarden door koper van een aanbod van van Nuenen MX
2. Een Aanbod kan door van Nuenen MX gedaan worden via de website. per e-mail of telefonisch.
3. Indien Koper het Aanbod heeft aanvaard door een Overeenkomst te sluiten met van Nuenen MX, zal van Nuenen
MX de Overeenkomst met Koper schriftelijk, althans per e-mail bevestigen.
4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het Aanbod is van Nuenen MX daaraan niet
gebonden.
Algemene Voorwaarden - 7 februari 2022
Pagina 3 van 15 - van Nuenen MX
5. van Nuenen MX is niet gehouden aan een Aanbod indien Koper redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft
moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan
deze vergissing of verschrijving kan Koper geen rechten ontlenen.
6.Koper zijnde een Consument heeft het recht om binnen de wettelijke termijn van 14 dagen haar herroepingsrecht
te doen gelden. Indien herroeping van toepassing is, zal Koper zorgvuldig omgaan met het Product en de
verpakking. Zij zal het Product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en
de werking van het Product vast te stellen. De directe kosten voor het terugsturen van het Product zijn voor rekening
van Koper.
7. Koper is niet bevoegd de Werkzaamheden gedeeltelijk op te zeggen. Indien reeds een aanvang is gemaakt met de
uitvoering van de Overeenkomst en Koper de Overeenkomst opzegt, is Koper de voor het gehele werk geldende
prijs verschuldigd.
8. Indien een reeds geplande afspraak met betrekking tot Werkzaamheden door Koper wordt geannuleerd vanaf 48
uur tot de aanvangsdatum, is van Nuenen MX gerechtigd om de daarvoor gereserveerde tijd op basis van het
vastgestelde (uur)tarief, alsmede reeds gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst, in
rekening te brengen bij Koper.
9. Koper is zelf tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart van Nuenen MX
voor de hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.


Artikel 5 - Uitvoering van de Overeenkomst

1. van Nuenen MX zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft van Nuenen MX het recht
bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden.
3. Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan van Nuenen MX aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of
waarvan de Koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de
Overeenkomst, tijdig aan van Nuenen MX worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst
benodigde gegevens niet tijdig aan van Nuenen MX zijn verstrekt, heeft van Nuenen MX het recht de uitvoering van
de Overeenkomst op te schorten.
4. Bij de uitvoering van de Overeenkomst is van Nuenen MX niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van
Koper op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de Overeenkomst wordt gewijzigd. Indien de
aanwijzingen meerwerk opleveren voor van Nuenen MX, is Koper gehouden om dienovereenkomstig de
aanvullende- of bijkomende kosten te vergoeden.
5. van Nuenen MX kan alvorens over te gaan tot uitvoering van de Overeenkomst zekerheid verlangen van Koper,
dan wel volledige vooruitbetaling.
6. van Nuenen MX is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat van Nuenen MX is
uit gegaan van door de Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of
onvolledigheid voor van Nuenen MX bekend was.
7. Koper vrijwaart van Nuenen MX voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de
Overeenkomst schade lijden en welke aan Koper toerekenbaar zijn.


Artikel 6 - Productlevering

Algemene Voorwaarden - 7 februari 2022
Pagina 4 van 15 - van Nuenen MX
1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Overeenkomst wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Koper
niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling
niet tijdig is ontvangen door van Nuenen MX of er door andere omstandigheden buiten de macht van van Nuenen
MX enige vertraging ontstaat, heeft van Nuenen MX recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn.
Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Koper dient van Nuenen MX schriftelijk in
gebreke stellen en haar een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. Koper heeft door de ontstane
vertraging geen recht op enige schadevergoeding.
2. Indien de Koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk
zijn voor de levering, is van Nuenen MX gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Koper.
3. Indien de Producten worden bezorgd door van Nuenen MX of een externe vervoerder is van Nuenen MX
gerechtigd bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd tenzij
uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
4. Indien van Nuenen MX gegevens behoeft van Koper in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de
levertijd pas aan nadat Koper alle gegevens nodig voor de uitvoering aan van Nuenen MX ter beschikking heeft
gesteld.
5. Indien van Nuenen MX een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Voor levering buiten
Nederland gelden langere leveringstermijnen.
6. van Nuenen MX is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij Overeenkomst is afgeweken of
aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. van Nuenen MX is gerechtigd het aldus geleverde
afzonderlijk te factureren.
7. Leveringen worden alleen uitgevoerd indien alle facturen zijn voldaan tenzij uitdrukkelijk anders
overeengekomen. van Nuenen MX behoudt zich het recht voor om levering te weigeren indien gegronde vrees voor
niet-betaling bestaat.


Artikel 7 - Verpakking en transport

1. van Nuenen MX verbindt zich jegens Koper om de te leveren zaken behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze
te beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken.
2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschieden alle leveringen inclusief omzetbelasting (btw), inclusief
verpakking en verpakkingsmateriaal en verplichte verwijderingsbijdrage.
3. Het aannemen van zaken zonder op- of aanmerkingen op de vrachtbrief of het reçu geldt als bewijs dat de
verpakking in goede staat verkeerde ten tijde van de aflevering.
4. Levering van het product vindt plaats op de begane grond van het adres van Koper. Mogelijk verticaal transport is
voor rekening en risico van de Koper.


Artikel 8 - Onderzoek, reclamaties

1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 14 (kalender)dagen
na ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken, doch slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor
zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of zij het Product behoudt. Daarbij behoort Koper te onderzoeken of
kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de Overeenkomst en de Producten voldoen aan de eisen
die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
Algemene Voorwaarden - 7 februari 2022
Pagina 5 van 15 - van Nuenen MX
2. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen na levering schriftelijk aan van Nuenen MX te worden gemeld
op vannuenenmx@hotmail.com. Koper heeft hiertoe een termijn van 14 dagen na levering. Niet zichtbare gebreken
of tekorten behoren binnen 14 (kalender)dagen na de ontdekking doch uiterlijk binnen 6 maanden na levering te
worden gemeld. Bij beschadiging van het Product door onzorgvuldige omgang door Koper zelf, is Koper zelf
aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het Product.
3. Indien ingevolge het vorige lid tijdig wordt gereclameerd, blijft Koper verplicht tot betaling van de gekochte
zaken. Als Koper gebrekkige zaken wenst te retourneren, dan geschiedt zulks uitsluitend met voorafgaande
schriftelijke toestemming van van Nuenen MX op de wijze zoals door van Nuenen MX aangegeven.
4. van Nuenen MX is gerechtigd een onderzoek te starten naar de echtheid en de staat van de geretourneerde
Producten voordat terugbetaling zal plaatsvinden.
5. Terugbetalingen aan Koper worden zo spoedig mogelijk verwerkt, doch kan de terugbetaling uiterlijk 14 dagen
duren na ontvangst van verklaring van Koper tot ontbinding. Terugbetaling geschiedt op het eerder opgegeven
rekeningnummer.
6. Bij gebreke van een volledige levering, en/of indien een of meerdere Producten ontbreken, en dit aan van Nuenen
MX te wijten is, zal van Nuenen MX na een verzoek daartoe van Koper, het ontbrekende Product(en) opsturen dan
wel de resterende order annuleren. De ontvangstbevestiging van de Producten is hierbij leidend. Enige schade die
door Koper geleden is ten gevolge van de (afwijkende) omvang van de levering, kan niet verhaald worden op van
Nuenen MX.


Artikel 9 - Uitvoering Werkzaamheden

1. van Nuenen MX zal zich inspannen om de Werkzaamheden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren
zoals van een goed opdrachtnemer verlangd mag worden. Alle Werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van een
inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen dat uitvoerig is beschreven.
In geen geval staat van Nuenen MX ervoor in dat de uitgevoerde Werkzaamheden en/of de door haar geleverde
zaken geschikt zijn voor het door Koper beoogde doel.
2. Bij de uitvoering van de Werkzaamheden is van Nuenen MX niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van
Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Werkzaamheden wordt
gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor van Nuenen MX, is Opdrachtgever gehouden om
dienovereenkomstig de meer- of bijkomende kosten te vergoeden. Alle instructies, aanwijzingen, adviezen en meer
worden geacht onder de uitdrukkelijke goedkeuring van Koper gedaan te zijn indien deze door werknemers,
ondergeschikten en/of door Koper ingeschakelde derden zijn gedaan. Schade ten gevolge van het onbevoegd of
buiten de omvang van de opdracht geven van deze instructies e.d. komt geheel voor rekening en risico van Koper.
3. van Nuenen MX is gerechtigd om voor de uitvoering van de Werkzaamheden naar eigen inzicht derden in te
schakelen.
4. De omvang van de uitvoering van de Werkzaamheden strekt zich uit tot hetgeen expliciet door partijen is
overeengekomen, en/of is opgenomen in de melding van een storing. van Nuenen MX zal Koper informeren over
alle omstandigheden die van invloed kunnen zijn op (de beschikbaarheid) van het onderhoud.
5. Indien de Werkzaamheden op verzoek van Opdrachtgever opgeschort worden, is Opdrachtgever verplicht de
direct opeisbare vergoeding van de op dat moment reeds verrichte Werkzaamheden en gemaakte kosten, te betalen
op eerste verzoek van van Nuenen MX. Bovendien is van Nuenen MX gerechtigd alle voor haar uit de opschorting
voortvloeiende kosten in rekening te brengen van Opdrachtgever (hieronder tevens verstaan gereserveerde uren).
Algemene Voorwaarden - 7 februari 2022
Pagina 6 van 15 - van Nuenen MX
6. Indien na de opschortingsduur de uitvoering van de Overeenkomst niet hervat kan worden, is van Nuenen MX
gerechtigd om de Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan
Opdrachtgever direct te ontbinden. Ingeval van hervatting van de uitvoering van de Overeenkomst is Opdrachtgever
verplicht alle uit deze hervatting voortvloeiende kosten van van Nuenen MX volledig te voldoen.
7. Koper is verplicht ervoor zorg te dragen dat alle voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde informatie,
gegevens en bescheiden tijdig en op de door van Nuenen MX gewenste wijze aan van Nuenen MX er beschikking
worden gesteld.
8. Indien Koper niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen voldoet, is van Nuenen MX gerechtigd de
uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Koper wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan.
De kosten in verband met de opgelopen vertraging en/of de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden
c.q. overige gevolgen die hieruit voortvloeien komen voor rekening en risico van Koper.
9. Indien Koper zijn verplichtingen niet nakomt en van Nuenen MX nalaat van Koper nakoming te verlangen, tast
dit het recht van van Nuenen MX om op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen niet aan.
10. Bij annulering door Koper korter dan 48 uur voor de geplande afspraak is Koper de kosten verschuldigd ter zake
van ingehuurde medewerkers alsmede een redelijke vergoeding voor de verleturen vanvan Nuenen MX.


Artikel 10 - Meer- en minderwerk en wijzigingen

1. Indien tijdens de uitvoering van de installatie blijkt dat de Overeenkomst aangepast en/of aangevuld dient te
worden, of (op verzoek van Koper) nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Koper te
komen, is Koper verplicht om deze meer werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen (uur)tarief, en
aanvullende materiaalkosten. van Nuenen MX is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Koper
verlangen dat daarvoor een aanvullende Overeenkomst wordt gesloten.
2. Indien een vaste prijs is overeengekomen voor de werkzaamheden, zal van Nuenen MX Koper informeren over de
bijkomende kosten c.q. financiële consequenties van het meerwerk.
3. Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde werkzaamheden een vaste prijs is afgesproken, en het
uitvoeren van die werkzaamheden leidt tot extra werkzaamheden die redelijkerwijze niet geacht kunnen worden in
de vaste prijs te zijn inbegrepen, of de prijs verhoogd dient te worden als gevolg van de door Koper verschafte
onjuiste gegevens welke voor de prijsbepaling van belang zijn, (tenzij van Nuenen MX de onjuistheid van de
gegevens vóór het vaststellen van de prijs had behoren te ontdekken), is van Nuenen MX gerechtigd om deze
kosten, na overleg met Koper, in rekening te brengen bij Koper. Indien Koper, of een daartoe bevoegde medewerker
van Koper, niet aanwezig is op de locatie, is van Nuenen MX gerechtigd om of haar werkzaamheden op te schorten,
of de naar haar professionele mening noodzakelijke werkzaamheden te verrichten, welke kosten voor rekening en
risico van Koper komen.
4. Ingeval van verborgen gebreken, of althans onvoorziene omstandigheden is van Nuenen MX gerechtigd om
hiervoor extra kosten in rekening te brengen indien deze omstandigheden tot extra werkzaamheden leiden.
5. Prijswijzigingen ten gevolge van het wijzigen van de Overeenkomst, of op grond van wet- en regelgeving dienen
door Koper vergoed te worden.


Artikel 11 - Reparaties en onderhoud

Algemene Voorwaarden - 7 februari 2022
Pagina 7 van 15 - van Nuenen MX
1. Indien schriftelijk overeengekomen, zal van Nuenen MX onderhoud en/of reparatie verrichten. De omvang van de
onderhoudsverplichting strekt zich uit tot hetgeen expliciet door partijen is overeengekomen. van Nuenen MX zal
Koper informeren over alle omstandigheden die van invloed kunnen zijn op (de beschikbaarheid) van het
onderhoud.
2. Koper is verplicht om eventuele gebreken, fouten of andere mankementen schriftelijk te melden aan van Nuenen
MX, waarna van Nuenen MX. Overeenkomstig zijn gebruikelijke procedures de gebreken zo spoedig mogelijk en
naar zijn beste vermogen zal herstellen en/of verbeteringen aanbrengen. Indien wenselijk is van Nuenen MX
gerechtigd om eerst tijdelijke oplossingen aan te brengen, waarna in overleg met Koper een structurele oplossing
bedacht en uitgevoerd kan worden.
3. Koper is gehouden zijn medewerking op eerste verzoek te verlenen aan van Nuenen MX.


Artikel 12 - Oplevering Werkzaamheden

1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de werkzaamheden wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Koper
niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling
niet tijdig is ontvangen door van Nuenen MX of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van
Koper komen, heeft van Nuenen MX recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle
overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen.
2. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak genoemd in lid 1 komen voor
rekening en risico van Koper en kunnen door van Nuenen MX bij Koper in rekening worden gebracht.
3. van Nuenen MX spant zich in om de Werkzaamheden binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor
zover dit van haar in redelijkheid verlangd kan worden.
4. Indien er gesproken is over werkdagen, wordt hieronder verstaan alle (werkbare) kalenderdagen met uitzondering
van de erkende nationale feestdagen en weekenden.
5. Koper heeft een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het beheer, gebruik en onderhoud van de door van
Nuenen MX gemaakte en/of (op)geleverde zaken.
6. Indien van Nuenen MX te kennen heeft gegeven dat het werk klaar is om te worden opgeleverd en Koper het
werk niet binnen een redelijke termijn keurt en al dan niet onder voorbehoud aanvaardt dan wel in gebruik neemt,
bewerkt of laat bewerken wordt Koper geacht het werk stilzwijgend te hebben aanvaard. Kleine gebreken die in de
onderhoudstermijn hersteld kunnen worden, zijn geen reden tot het niet aanvaarden van het opgeleverde indien dit
de ingebruikname niet in de weg staat. Na de aanvaarding wordt het werk als opgeleverd beschouwd.
7. Na oplevering is het werk voor risico van de Koper. Derhalve blijft zij de prijs verschuldigd, ongeacht tenietgaan
of achteruitgang van het werk door een oorzaak die niet aan van Nuenen MX kan worden toegerekend.
8. van Nuenen MX is niet aansprakelijk voor gebreken die de Koper op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs had
moeten ontdekken, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van van Nuenen MX.
9. van Nuenen MX is gerechtigd tot levering en/of uitvoering van de werkzaamheden in gedeelten, waarbij iedere
deellevering en/of deelprestatie afzonderlijk gefactureerd kan worden.


Artikel 13 - Prijzen en betaling

Algemene Voorwaarden - 7 februari 2022
Pagina 8 van 15 - van Nuenen MX
1. Tijdens de geldigheidsduur van het Aanbod worden de prijzen van de aangeboden Producten of Werkzaamheden
niet verhoogd, behoudens het geval dat er veranderingen zijn in de btw-tarieven.
2. De in het Aanbod vermelde prijzen zijn exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
3. De prijzen zoals genoemd in het Aanbod zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de Overeenkomst
geldende kostenfactoren zoals: de in- en uitvoerrechten, vracht- en lossingskosten, assurantie en eventuele heffingen
en belastingen.
4. Indien sprake is van Producten of grondstoffen waarvan er prijsschommelingen op de financiële markt zijn en
waarop van Nuenen MX geen invloed heeft, kan van Nuenen MX deze Producten met variabele prijzen aanbieden.
Bij het Aanbod wordt vermeld dat de prijzen richtprijzen zijn en kunnen schommelen.
5. Betaling geschiedt vooraf, tenzij anders overeengekomen.
6. Wanneer van Nuenen MX op locatie van Koper de opdracht (deels) uitvoert, worden hiervoor bijkomende kosten
(reis-, voorrij-, parkeer- en verblijfkosten) gerekend, tenzij anders overeengekomen. Voor Werkzaamheden die op
basis van spoed of buiten kantooruren op verzoek van Koper uitgevoerd (moeten) worden, kan tevens een toeslag
gerekend worden zoals overeengekomen in de offerte en/of Overeenkomst. Indien zaken verzonden dienen te
worden, dient Koper hiervoor bijkomende kosten te vergoeden.
7. Koper kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen
uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Indien de opgegeven prijs een richtprijs is, kan deze richtprijs gedurende
de uitvoering van de Overeenkomst bijgesteld worden tenzij van Nuenen MX Koper zo tijdig mogelijk heeft
gewaarschuwd voor de waarschijnlijkheid van een verdere overschrijding, en Koper in de gelegenheid heeft gesteld
om het werk alsnog te beperken of vereenvoudigen. van Nuenen MX werkt, binnen de grenzen van redelijkheid,
mee aan de beperking of vereenvoudiging. Dit geldt ook als de prijs afhankelijk is van de geschatte tijdsduur voor de
uitvoering van werk.
8. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de Overeenkomst (of offerte) en de uitvoering hiervan voor van
Nuenen MX (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wet- en regelgeving, prijswijzigingen
bij de door van Nuenen MX ingeschakelde derden of toeleveranciers of wijzigingen in de prijzen van de benodigde
halffabricaten, materialen, onderdelen of valutaschommelingen, in- en uitvoerrechten (in zowel binnen als
buitenland), verzend en/of bezorgkosten, lonen, werkgeverslasten en/of (sociale) premies e.d., is van Nuenen MX
gerechtigd de overeengekomen prijs c.q. vergoeding dienovereenkomstig te verhogen en aan Koper in rekening te
brengen.
9. Koper is verplicht om de overeengekomen aanbetaling binnen de opgegeven termijn te voldoen alvorens van
Nuenen MX begint met de uitvoering van de Overeenkomst.
10. Indien er tussen partijen een geschil ontstaat over het aantal bestede en/of de in rekening gebrachte uren, is de
urenregistratie van van Nuenen MX bindend, tenzij Koper anders kan aantonen met daartoe overtuigend
tegenbewijs.
11. Indien en voor zover gedurende de uitvoering van de Overeenkomst extra kosten gemaakt worden en/of sprake
is van verhoogd risico (naar het oordeel van van Nuenen MX), dient Koper hiervoor een meerprijs te vergoeden.
12. Indien een periodieke betalingsverplichting van Koper is overeengekomen, is van Nuenen MX gerechtigd om de
geldende prijzen en tarieven schriftelijk aan te passen met inachtneming van een termijn van 3 maanden.
13. Koper dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn van
uiterlijk 7 dagen zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en
gegevens van van Nuenen MX.


Artikel 14 - Incassobeleid

1. Wanneer Koper niet aan haar betalingsverplichting voldoet en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn
van uiterlijk 7 dagen heeft voldaan aan haar verplichting, zal Koper eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met
een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met
daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan zijn
verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.
2. Vanaf de datum dat Koper in verzuim is, zal van Nuenen MX zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken
op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de
buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor
buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
3. Indien van Nuenen MX meer of hogere kosten heeft gemaakt die redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze
kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van
Koper.


Artikel 15 - Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door van Nuenen MX geleverde zaken, blijven eigendom van van Nuenen MX totdat de Koper alle
navolgende verplichtingen uit alle met van Nuenen MX gesloten Overeenkomsten is nagekomen.
2. Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere
wijze te bezwaren indien het eigendom nog niet volledig is overgegaan.
3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen
vestigen of doen gelden, is Koper verplicht van Nuenen MX zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden
daarvan op de hoogte te stellen.
4. Voor het geval dat van Nuenen MX haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Koper
reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming en machtiging aan van Nuenen MX of door deze aan
te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van van Nuenen MX zich bevinden en die
zaken mede terug te nemen.
5. van Nuenen MX heeft het recht om de door Koper aangekochte Product(en), onder zich te houden indien Koper
nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte
van van Nuenen MX. Nadat Koper alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal van Nuenen MX zich inspannen
om de aangekochte Producten zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 20 werkdagen, te leveren aan Koper.
6. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte Producten komen
voor rekening en risico van Koper en zal op eerste verzoek aan van Nuenen MX worden vergoed door Koper.


Artikel 16 - Garantie

1. van Nuenen MX staat ervoor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde
specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wettelijke regels/voorschriften ten tijde van de
totstandkoming van de Overeenkomst. Dit geldt evenwel niet indien de te leveren zaken bestemd zijn voor het
gebruik in het buitenland en Koper van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst uitdrukkelijk
schriftelijk melding heeft gemaakt aan Verkoper.
Algemene Voorwaarden - 7 februari 2022
Pagina 10 van 15 - van Nuenen MX
2. Iedere garantie wordt expliciet schriftelijk overeengekomen. Productgaranties strekken nooit verder dan hetgeen
door de fabrikant wordt verstrekt of dan hetgeen expliciet is overeengekomen. Ingeval van strijdigheid prevaleert de
garantie zoals deze door de fabrikant wordt verstrekt. van Nuenen MXverstrekt geen enkele garantie voor verkoop
en/of installatie in het buitenland. De garantietermijn op producten bedraagt 12 maanden en valt onder de
verantwoordelijkheid van de fabrikant/producent. van Nuenen MX is slechts verantwoordelijk voor het beschikken
van de eigenschappen van het Product welke koper in alle redelijkheid mocht verwachten aanwezig te zijn.
3. van Nuenen MX voert de werkzaamheden uit conform de in de branche geldende normen. Indien daarbij enige
garantie is gegeven, is deze beperkt tot hetgeen uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen en slechts voor zover
de garantie is ontvangen van de leveranciers. Tijdens de garantietermijn staat van Nuenen MX in voor een
deugdelijke en gebruikelijke kwaliteit van het (op)geleverde.
4. Koper kan slechts een beroep doen op de door van Nuenen MX gegeven garantie indien Koper volledig voldaan
heeft aan zijn betalingsverplichtingen.
5. Indien Koper zich terecht beroept op een overeengekomen garantie, is van Nuenen MX gehouden om een
kosteloos herstel of vervanging van het (op)geleverde uit te voeren. Indien daarnaast sprake is van enige bijkomende
schade, wordt aangesloten bij de hiervoor geldende bepalingen van de aansprakelijkheid van deze algemene
voorwaarden.
6. De garantie vervalt:
(i) zodra de garantietermijn is verstreken of de garantieverplichting vervalt.
(ii) zolang Koper jegens van Nuenen MX in verzuim is;
(iii) indien Koper zelf reparatie- en/of installatiewerkzaamheden heeft verricht, of dit door derden heeft laten
verrichten;
(iv) ingeval van blootstelling aan abnormale omstandigheden en gebruik in strijd met de gebruiksvoorschriften;
(v) indien Koper andere Producten dan voorgeschreven door van Nuenen MX en/of fabrikant heeft gebruikt;
(vi) bovengemiddelde slijtage althans slijtage als gevolg van exceptioneel gebruik;


Artikel 17 - Tweedehands producten

1. Koper heeft recht op vervanging van het Product indien wordt vermoed dat het Product bij aflevering niet aan de
Overeenkomst heeft beantwoord, indien de afwijking van het overeengekomen zich binnen een termijn van 6
maanden na aflevering openbaart, tenzij de aard van het Product of de aard van de afwijking zich daartegen verzet.
Voorgenoemde doet geen afbreuk aan het feit dat van Nuenen MX niet verantwoordelijk is voor de geschiktheid van
de Producten voor elke individuele toepassing door de Koper. Koper dient de voorschriften en instructies van van
Nuenen MX op te volgen. De geboden garantie doet geen afbreuk aan het feit dat van Nuenen MX nooit
verantwoordelijk is voor de geschiktheid van de Producten voor elke individuele toepassing door de Koper. Koper
dient de voorschriften en instructies van van Nuenen MX op te volgen.
2. De hierboven genoemde garantie strekt slechts tot hetgeen door de producent is verstrekt en geldt gedurende een
periode welke overeenkomt met de fabrieksgarantie. van Nuenen MX is nooit verantwoordelijk voor de geschiktheid
van de Producten voor elke individuele toepassing door de Koper.
3. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal van Nuenen MX de zaak binnen redelijke termijn
na ontvangst daarvan naar keuze van van Nuenen MX, vervangen of zorg dragen voor herstel. In geval van
Algemene Voorwaarden - 7 februari 2022
Pagina 11 van 15 - van Nuenen MX
vervanging verbindt Koper zich reeds nu de vervangen zaak aan van Nuenen MX te retourneren en de eigendom aan
van Nuenen MX te verschaffen.
4. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of
oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van van Nuenen MX, Koper of derden
wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor
doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is of onder abnormale omstandigheden zijn gebruikt.


Artikel 18 - Opschorting en ontbinding

1. van Nuenen MX is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden,
indien Koper de (betaal)verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
2. Bovendien is van Nuenen MX bevoegd de tussen haar en Koper bestaande Overeenkomst, voor zover deze nog
niet is uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien de Koper, niet tijdig of niet behoorlijk
voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit enige met van Nuenen MX gesloten Overeenkomst voortvloeien.
3. Voorts is van Nuenen MX bevoegd de Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te (doen) ontbinden
indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of
naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins
omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in
redelijkheid niet mag worden verwacht.
4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van van Nuenen MX op Koper onmiddellijk
opeisbaar. Wanneer van Nuenen MX de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit
de wet en Overeenkomst.
5. van Nuenen MX behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.


Artikel 19 - Beperking aansprakelijkheid ten aanzien van productverkoop

1. Indien het uitvoeren van de Overeenkomst door van Nuenen MX leidt tot aansprakelijkheid van van Nuenen MX
jegens Koper of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de Overeenkomst door van Nuenen
MX in rekening gebrachte kosten tenzij de schade is ontstaan wegens opzet of grove schuld.
2. van Nuenen MX is niet aansprakelijk voor gevolgschade, letselschade, winstderving en/of geleden verlies,
gemiste besparingen en schade (incl. letselschade) als gevolg van het gebruik van de geleverde Producten is
uitgesloten. Voor Consument geldt een beperking conform hetgeen is toegestaan op grond van artikel 7:24 lid 2 BW.
3. van Nuenen MX is niet aansprakelijk voor en/of gehouden tot herstel van schade ontstaan door het gebruik van
het Product. van Nuenen MX levert strikte onderhouds- en gebruiksinstructies die door Koper nageleefd dienen te
worden. Alle schade aan Producten ten gevolge van het gebruiken is uitdrukkelijk uitgesloten van aansprakelijkheid
(hieronder verstaan gebruikssporen, gebruiksschade, valschade, licht- en waterschade, diefstal, vermissing etc.).
4. van Nuenen MX is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar
aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website(s) of van gelinkte websites.
5. van Nuenen MX is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website
en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.
Algemene Voorwaarden - 7 februari 2022
Pagina 12 van 15 - van Nuenen MX
6. van Nuenen MX staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens van
Nuenen MX verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
7. Alle aanspraken van Koper wegens tekortschieten aan de zijde van van Nuenen MX vervallen indien deze niet
schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij van Nuenen MX binnen een jaar nadat Koper bekend was of
redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Alle aanspraken van Koper
vervallen in ieder geval een jaar na het eindigen van de Overeenkomst.


Artikel 20 - Beperking van aansprakelijkheid ten aanzien van Werkzaamheden

1. Indien het verrichten van Werkzaamheden door van Nuenen MX leidt tot aansprakelijkheid van van Nuenen MX
jegens Opdrachtgever of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de opdracht door van
Nuenen MX in rekening gebrachte kosten (eenmaal de factuurwaarde, met uitzondering van de materiaalkosten,
exclusief btw) tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens van Nuenen
MX.
2. van Nuenen MX is niet aansprakelijk voor gevolgschade in welke vorm dan ook, indirecte schade, letselschade
door gebruik, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door
bedrijfsstagnatie.
3. Indien het werk na oplevering gebreken vertoont waarvoor van Nuenen MX aansprakelijk is (gebleken), dient van
Nuenen MX in de gelegenheid gesteld te worden om de gebreken binnen een redelijke termijn weg te nemen,
onverminderd de aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van de gebrekkige oplevering, tenzij de kosten van
herstel in geen verhouding zouden staan tot het belang van Koper bij herstel in plaats van schadevergoeding. van
Nuenen MX is niet aansprakelijk voor gevolgschade in welke vorm dan ook, hieronder tevens verstaan
bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie
4. In geval van maatvoering is van Nuenen MX niet aansprakelijk voor gevolgschade waaronder verstaan het
bestellen van verkeerde materialen en/of fouten in materialen, het doen van (in)metingen.
5. Indien de (gevolgen van een) ondeugdelijke uitvoering van het werk te wijten is aan gebreken of ongeschiktheid
van zaken afkomstig van Koper, komen de gevolgen voor rekening van Koper, tenzij van Nuenen MX zijn
waarschuwingsplicht heeft geschonden of anderszins met betrekking tot deze gebreken in deskundigheid of
zorgvuldigheid tekort is geschoten. Ook is van Nuenen MX niet aansprakelijk voor het vroegtijdig in gebruik nemen
van een gedeelte of het gehele werk door Koper.
6. Koper is aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door haar of in haar opdracht door derden
uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen. Ook schade voortvloeiend uit het gebruik van door Koper
voorgeschreven materialen en/of uitvoering van een van Koper afkomstig ontwerp, komt geheel voor rekening en
risico van Koper.
7. Koper is voorts aansprakelijk voor verlies en/of diefstal van en/of schade aan de zaken, gereedschappen,
materialen en meer die van Nuenen MX in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst tijdens de uitvoering
van de Werkzaamheden bij Koper gebruikt en/of heeft opgeslagen, waaronder tevens wordt begrepen schade
ontstaan door onvolkomenheden, mankementen en meer op de werklocatie.
8. van Nuenen MX is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar
aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website of die van gelinkte websites.
9. van Nuenen MX staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door of namens van
Nuenen MX verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
Algemene Voorwaarden - 7 februari 2022
Pagina 13 van 15 - van Nuenen MX
10. Alle aanspraken van Koper wegens tekortschieten aan de zijde van van Nuenen MX vervallen indien deze niet
schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij van Nuenen MX binnen een jaar nadat Koper bekend was of
redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij zijn aanspraken baseert. De aansprakelijkheid van van
Nuenen MX vervalt na een jaar na het eindigen van de overeenkomst tussen partijen.


Artikel 21 - Vrijwaring van juistheid van informatie
1. Koper is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie,
documenten en/of bescheiden die zij aan van Nuenen MX verstrekt in het kader van een Overeenkomst. Ook als
deze gegevens afkomstig zijn van derden is Koper hiervoor verantwoordelijk. Indien van Nuenen MX op de hoogte
is, of redelijkerwijze behoorde te weten van de onjuistheden in de opdracht, waaronder begrepen fouten of gebreken
in de door Koper verstrekte plannen, tekeningen, berekeningen, bestekken of uitvoeringsvoorschriften, is van
Nuenen MX verplicht om Koper hiervoor te waarschuwen.
2. Koper vrijwaart van Nuenen MX van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de
verplichtingen uit het vorige lid.
3. Koper vrijwaart van Nuenen MX voor aanspraken van derden met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten
op de door Koper verstrekte gegevens en informatie, die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen
worden.
4. Koper is verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle mogelijk vereiste (bouw)vergunningen. Koper vrijwaart
van Nuenen MX voor alle aanspraken als gevolg van het ontbreken van (bouw)vergunningen.
5. Indien Koper elektronische bestanden, software of informatiedragers aan van Nuenen MX verstrekt, garandeert
Koper dat deze vrij zijn van virussen en defecten.
6. Koper vrijwaart van Nuenen MX tevens van alle schade, boetes, (last onder) dwangsom, vorderingen en andere
overheidsmaatregelen.


Artikel 22 - Overmacht
1. van Nuenen MX is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op
grond van de Overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zij gehouden worden tot het nakomen van enige
verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar
schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening
komt.
2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en
jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van toeleveranciers van van Nuenen MX, (ii) het niet naar behoren
nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Koper aan van Nuenen MX zijn voorgeschreven of
aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv)
overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en
telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en
terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen en (x) overige situaties die naar het oordeel van van
Nuenen MX buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend
verhinderen.
Algemene Voorwaarden - 7 februari 2022
Pagina 14 van 15 - van Nuenen MX
3. van Nuenen MX heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere)
nakoming verhindert, intreedt nadat van Nuenen MX haar verbintenis had moeten nakomen.
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst
opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te
ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
5. Voor zo ver van Nuenen MX ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen
uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen
gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is van Nuenen MX gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te
komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke
Overeenkomst.


Artikel 23 - Risico overgang
1. Het risico van verlies of beschadiging van de Producten die voorwerp van de verkoopovereenkomst zijn, gaat
over op Koper zijnde een Consumenten indien de Producten in de macht van Koper zijn verstrekt. Hiervan is sprake
indien de Producten zijn geleverd op het afleveradres van Koper.
2. Ten aanzien van Werkzaamheden geldt dat het bovengenoemde risico overgaat op het moment waarop het werk
c.q. de Producten in de macht van Koper zijn gebracht na de Werkzaamheden door van Nuenen MX.


Artikel 24 - Intellectuele Eigendomsrechten
1. Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van van Nuenen MX berusten uitsluitend bij van Nuenen
MX en worden niet overgedragen aan Koper.
2. Het is Koper verboden om alle stukken waarop de intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van van
Nuenen MX en/of de betreffende fabrikant en/of (toe)leverancier rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te
wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van
van Nuenen MX. Indien Koper wijzigingen wenst aan te brengen in door van Nuenen MX geleverde zaken, dient
van Nuenen MX expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
3. Het is Koper verboden om de Producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van van Nuenen MX rusten
anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.


Artikel 25 - Privacy, gegevensverwerking en beveiliging
1. van Nuenen MX gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Koper en bezoekers van de website(s).
Indien daarom gevraagd zal van Nuenen MX de betrokkene hierover informeren.
2. Indien van Nuenen MX op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze
beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de
techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.


Artikel 26 - Klachten
Algemene Voorwaarden - 7 februari 2022
Pagina 15 van 15 - van Nuenen MX
1. Indien Koper niet tevreden is over de Producten van van Nuenen MX en/of klachten heeft over de (uitvoering van
de) Overeenkomst is Koper verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 werkdagen na
de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via
vannuenenmx@hotmail.com met als onderwerp “Klacht”.
2. De klacht moet door Koper voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil van Nuenen MX de klacht in
behandeling kunnen nemen.
3. van Nuenen MX zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de klacht
inhoudelijk reageren op de klacht.
4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen. Indien de klacht gegrond wordt bevonden
dan zal in overleg met de Koper overgegaan worden tot gratis vervanging van het zelfde dan wel gelijksoortig
product,


Artikel 27 - Toepasselijk recht
1. Op elke Overeenkomst tussen van Nuenen MX en Koper is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid
van het (CISG) Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan
steeds doorslaggevend. van Nuenen MX heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen van Nuenen MX en Koper worden
beslecht bij de bevoegde Zeeland-West-Brabant, locatie Breda tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot de
bevoegdheid van een andere rechtbank.

Diessen, 7 februari 2022